Jóvenes – Gazteak / Adultos – Helduak

Canto / Kantua

Educación audioperceptiva

Expresión artística: Acercamiento a los lenguajes artísticos / Adierazpen artistikoa: Hizkuntz artistikoen hurbilketa

Expresión plástica ( arcilla, dibujo, pintura, escultura… / Adierazpen plastikoa ( buztina, marrazketa, margoketa, eskultura…)

Iniciación musical / Hastapen musikala

Música / Musika

Musicoterapia / Musikoterapia

Piano / Pianoa